Privacyverklaring

De Universiteit van het Noorden (UvhN) gaat altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; u moet erop kunnen vertrouwen dat deze rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. UvhN is een samenwerkingsverband tussen 5 kennisinstellingen in Noord-Nederland: de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool, NHL Stenden, de Hogeschool Van Hall Larenstein en het UMCG. De RUG is penvoerder van het netwerk en zal optreden als contactpersoon. Deze privacyverklaring informeert u over de omgang met persoonsgegevens in het kader van de activiteiten binnen het samenwerkingsverband. De 5 kennisinstellingen gezamenlijk treden op als verwerkersverantwoordelijke. De UvhN wil transparant zijn over wat zij doen met uw persoonsgegevens. Deze specifieke privacyverklaring is een nadere uitwerking van de algemene privacyverklaring. Per kennisinstelling bestaan afzonderlijke algemene privacyverklaringen.

Doelverwerking:

Informeren van stakeholders over de activiteiten van de UvhN door middel van het versturen van nieuwsbrieven. Stakeholders kunnen bestaan uit personen die zich aanmelden voor de nieuwsbrief, studenten en medewerkers.

Brondocumenten en bewaartermijnen:

Gegevens worden aangeleverd via het contactformulier op de website van UvhN of zijn verzameld in het kader van de uitoefening van de taak van algemeen belang van de kennisinstelling.

In welke systemen bewaren wij uw gegevens:

Indien u zich aanmeldt via het contactformulier worden uw gegevens verzameld in Mailchimp. Indien de kennisinstelling op een andere manier uw gegevens verzamelt worden deze bewaard binnen de systemen van de kennisinstelling volgens de algemene privacyverklaring.

Wij bewaren uw gegevens conform wet- en regelgeving en met name volgens de Selectielijst Universiteiten en UMC’s van 1 jan 2020

Grondslag:

Afhankelijk van hoe uw gegevens worden verzameld worden de volgende grondslagen gehanteerd.

Wie ontvangen uw gegevens:

Uw gegevens worden met de RUG gedeeld. Binnen de RUG worden de gegevens gedeeld met de betrokken Universiteit van het Noorden medewerkers bij het cluster Onderzoek & Impact.

Uw rechten:

Welke gegevens verwerken wij van u:

Contactgegevens:

U kunt met uw vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij:

Rijksuniversiteit Groningen
T.a.v. Centraal Loket Privacy
Postadres: Postbus 72
9700 AB Groningen
E-mail:

Uw bericht wordt altijd gedeeld met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de RUG.