Gistermiddag hebben de bij de Universiteit van het Noorden aangesloten kennisinstellingen de LLO actieagenda gepresenteerd. In de actieagenda wordt beschreven op welke wijze de kennisinstellingen de komende jaren handen en voeten geven aan haar LLO ambitie om de regionale arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Wethouder Carine Bloemhoff, tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord- Drenthe, ontving de LLO actieagenda uit handen van Dick Pouwels, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool en voorzitter van de stuurgroep LLO van de Universiteit van het Noorden.

Bloemhoff: “Leven Lang Ontwikkelen gaat over het stimuleren van mensen om zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen om zo in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Kennisinstellingen spelen hierin een belangrijke rol. Ik ben dan ook blij dat deze instellingen de ambitie hebben geformuleerd om de gehele Noord-Nederlandse beroepsbevolking gedurende hun werkzame leven toegang te geven tot de excellente onderwijs- en ontwikkelmogelijkheden waar we in het noorden over beschikken.”

Aansluiting bij landelijke tendens

De regionale LLO ambitie staat niet op zichzelf en sluit aan bij het Nationaal Groeifonds Programma LLO Katalysator en de oproep van de SER aan het nieuwe kabinet om structureel te investeren in LLO.

Voorgoed veranderde arbeidsmarkt door noodzaak van transities

Dick Pouwels, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool en voorzitter van de stuurgroep LLO van de Universiteit van het Noorden: “LLO neemt een prominente plek in binnen onze samenleving. De tijd dat je na je studie voorgoed afscheid nam van de schoolbanken is definitief voorbij. De arbeidsmarkt is door demografische ontwikkelingen en transities in de gezondheidszorg, circulariteit, de transitie naar duurzame energie en digitalisering voorgoed veranderd en vraagt om een beroepsbevolking die meebeweegt en zich blíjft ontwikkelen. Met onze unieke doorlopende leerlijn van MBO tot universiteit willen we hier een fundamentele bijdrage aan leveren. Om onze ambitie kracht bij te zetten hebben we de LLO actieagenda opgesteld waarmee we concreet laten zien welke stappen we in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, O&O fondsen, UWV en overheden de komende jaren gaan zetten om een impuls te geven aan de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt.”

Onderzoek onder noordelijke (beroeps) bevolking als startpunt

Naast de LLO actieagenda werd ook de LLO Monitor Noord-Nederland gepresenteerd door Arjen Edzes, Lector regionale arbeidsmarkt bij de Hanzehogeschool en universitair hoofddocent aan de RUG. De LLO Monitor is het resultaat van een onderzoek onder ruim 9.000 noorderlingen en 900 noordelijke werkgevers en schetst een beeld van de huidige staat van hoe we in Noord-Nederland leren en ons ontwikkelen.

Het besef is er, maar de praktijk is weerbarstig

Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie inwoners het afgelopen jaar onderwijs of scholing heeft gevolgd, maar er grote verschillen zijn tussen werkenden, gepensioneerden, inactieven, zelfstandigen en studenten. Vooral praktisch opgeleide werknemers, die juist het meest kwetsbaar zijn op de veranderende arbeidsmarkt, hebben het afgelopen jaar het minst vaak deelgenomen aan een cursus of training. Tevens blijkt dat noorderlingen (werkgevers en burgers) het belang van LLO erkennen, maar het lastig vinden om in praktijk te brengen. Werkgevers hebben met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hun handen vol aan het werven van nieuw personeel en burgers geven aan niet altijd over de financiële middelen te beschikken om scholing te volgen.

Arjen Edzes: “Zowel kennisinstellingen als werkgevers hebben nog een forse slag te slaan op het gebied van LLO. We moeten het samen doen en ik ben ervan overtuigd dat we met de Monitor en de actieagenda een hele belangrijke stap hebben gezet.”

Voor meer informatie over de LLO actieagenda neemt u contact op met Ilse van der Hoek, , 06-21 62 26 31

Voor meer informatie over de LLO Monitor Noord-Nederland neemt u contact op met Arjen Edzes, , 06-46 20 07 58

Roadshow #1 van de Universiteit van het Noorden in het teken van bodemvitaliteit en duurzame voeding