De inschrijving voor de tweede ronde van het Universiteit van het Noorden Aanjaagfonds is gesloten. Samenwerkingsprojecten die in aanmerking komen voor het Aanjaagfonds konden tot eind juni een aanvraag indienen. De organisatie heeft vijftien inschrijvingen ontvangen. Een externe beoordelingscommissie zal zich buigen over de aanvragen en haar advies uitbrengen. Eind oktober worden de gehonoreerde aanvragen bekendgemaakt.

Met het Aanjaagfonds willen de betrokken kennisinstellingen door samen op te trekken in projecten, onderwijs en onderzoek een boost geven aan transities in energie, gezondheid, circulariteit en digitalisering. Hiervoor is voor een periode van drie jaar een bedrag van 250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld.

Gehonoreerde aanvragen ronde #1

In de eerste ronde van het Aanjaagfonds werden de projecten ‘Trans-Plant; Platform for TRANSition to a PLANT-Based society’, ‘Digitale Geletterdheid en Inclusie; de basis voor brede welvaart’ en ‘Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen’ gehonoreerd.

Externe beoordelingscommissie

De voorstellen zullen worden beoordeeld door een externe beoordelingscommissie bestaande uit Marcel Beukeboom (Permanent Vertegenwoordiger van NL VN Organisaties voor Voedsel en Landbouw in Rome), Han Brezet (Emeritus Professor, Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft), Aart Jan de Graaf (Leading Lector en Vertegenwoordiger van de Lectoraten binnen de HAN Academie Engineering & Automotive) en Evelyn Finnema (Hoogleraar Verplegingswetenschap & Onderwijs en Chief Nursing Officer bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Eind oktober worden de gehonoreerde aanvragen bekendgemaakt.

Meer over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.

RUG, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden introduceren de Veranderdialogen; een serie gesprekken over duurzame transformatie