Meer weten over het Aanjaagfonds? Bezoek het webinar op 19 april!

Op woensdag 19 april van 15.00 tot 16.00 uur organiseert de Universiteit van het Noorden een speciaal webinar voor potentiële aanvragers van het Aanjaagfonds. In dit webinar zal Albert van der Kooij, coördinator van het Aanjaagfonds, uitleg geven over voor welke projecten het Aanjaagfonds is bedoeld, de criteria en hoe samenwerkingsprojecten een aanvraag kunnen indienen. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan de aanwezige Universiteit van het Noorden coördinatoren. 

Het webinar volgt na de feestelijke lancering van ronde #2 op 3 april j.l. Onderwijs-, onderzoek- en valorisatieprojecten die in aanmerking komen voor het Aanjaagfonds kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 juni.

Met het Aanjaagfonds wil de Universiteit van het Noorden de realisatie van de RIS3-doelstellingen en de Universiteit van het Noorden doelen zoals geformuleerd in de Kennisagenda, een boost geven en versnellen. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld. 

Meer weten of direct aanmelden?

Wie meer wil weten over het Aanjaagfonds bezoekt de speciale webpagina. Direct aanmelden voor het webinar op 19 april kan ook. 

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen, het slim gebruik maken van elkaars campus faciliteiten en het stimuleren van ondernemerschap.

Roadshow #1 van de Universiteit van het Noorden in het teken van water